PRIVACY STATEMENT Kracht in finance

In dit privacy statement leest u hoe Kracht in Finance omgaat met de persoonsgegevens die wij in het contact met u verkrijgen.
Om diensten aan u te verlenen en de dienstverlening te waarborgen hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig.

De gegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:
- Het verlenen en factureren van onze diensten.
- Het u tussentijds informeren en evalueren van de door Kracht in Finance uitgevoerde werkzaamheden.

Wanneer de dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij de gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijnen.
Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij henkvandenberg@krachtinfinance.nl

Kracht in Finance verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kracht in Finance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, in welke vorm dan ook, tegen te gaan.

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.